Ekspozytor „Fervex” z termometrem

Ekspozytor „Fervex” z termometrem